Praca w miejscu zamieszkania rodzin

Fundacja Mederi od początku swojego istnienia kładzie duży nacisk na pracę środowiskową. Bezpośredni kontakt z rodzicem, dzieckiem w jego miejscu zamieszkania umożliwia pracę wychowawczą, edukacyjną, prozdrowotną w sytuacjach życia codziennego. Zawiązują się bliższe relacje, większe zaufanie, można dostrzec rzeczy których nie widzi się w gabinecie.

Od wielu lat pracujemy w miejscu zamieszkania rodzin m.in. w projektach:

"Pedagog Rodziny" na terenie Dzielnicy Wola i Wawer

Asystent rodziny i edukator prozdrowotny w ramach programu "Wola aktywnej integracji" finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach programu "Maminki" dla matek samotnie wychowujących dzieci

Celem pracy środowiskowej jest:
- nabywanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych i dostarczanie wiedzy potrzebnej w procesie wychowania dzieci
- poprawa relacji między członkami rodziny oraz wzmocnienie więzi rodzinnych
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Są to głównie rodziny: wielodzietne, z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie, wychowujące dzieci o dużej rozpiętości wiekowej, wychowujący dzieci małe nie uczęszczające do żłobka czy przedszkola. Uczestnicy Programu to głownie osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Do  programu kandydatów zgłaszają pracownicy socjalni a kwalifikuje specjalista pracy z rodziną OPS. Specjalista ten pozostaje w kontakcie z realizatorami przez cały czas trwania programu i on jest koordynatorem działań lokalnych służb pracujących na rzecz rodzin objętych programem

Zajęcia są prowadzone metodami edukacji aktywnej a także z zakresu socjoterapii, pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, trapi zajęciowej.

Miejscem realizacji programu są miejsca zamieszkania rodzin. Program opiera się na cotygodniowych wizytach psychologa, pedagoga lub edukatora prozdrowotnego (lekarz, pielęgniarka) w domach podopiecznych i pomocy rodzicom w codziennych trudnościach związanych z wychowywaniem dziecka i jego potrzebami psychofizycznymi.