Mały słoń - autorski program profilaktyczny dla żłobków

Program profilaktyczny "Mały Słoń" dla żłobków

 Cel zadaprogramu jest:
personel żłobka – opiekunki:

- zapoznanie ze zjawiskiem dziecka krzywdzonego

- wypracowanie metod reagowania na agresywne zachowania dzieci i na przemoc

- rozpoznawanie zjawisk mogących świadczyć o krzywdzeniu dzieci

- poszerzenie kompetencji w zakresie kontaktów z rodzicami

- zapoznanie się z możliwościami interwencji w przypadku podejrzenia że dziecko jest krzywdzone

rodzice:

- zwiększanie kompetencji wychowawczych

- dostarczenie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom wśród dzieci

- uczulenie rodziców na emocjonalne potrzeby dziecka, które uczęszcza do żłobka

- poszerzenie repertuaru stosowanych przez rodziców metod wychowawczych

Adresaci podejmowanych działań przy realizacji zadania:

- personel żłobka

- rodzice dzieci korzystających ze żłobka

Opis kolejnych działań, planowanych przy realizacji zadania – harmonogram:

- personel:

a. spotkanie dotyczące rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zachowań sprawiających trudności -

b. spotkanie poświęcone problematyce dziecka krzywdzonego, rozpoznawania zachowań dziecka mogących budzić niepokój, metody interwencji

c. warsztaty praktyczne – obserwacja dzieci w grupie, rozwiązywanie problemów

d. (po 2 miesiącach od pierwszego spotkania) warsztaty umiejętności komunikacji z rodzicami

e. spotkanie podsumowujące cały cykl, ewaluacja

- rodzice:

a. spotkanie dotyczące rozwoju dziecka i szczególnych potrzeb dziecka uczęszczającego do żłobka

b. (po 2 miesiącach) spotkanie dotyczące prawidłowych i nieprawidłowych metod wychowawczych a także zapobiegania wypadków u dzieci