Consensus

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Fundacja Mederi- pomóżmy dzieciom 

III Konferencja naukowa

„Standardy postępowania w zesole dziecka krzywdzonego"

Warszawa, 2 grudnia 2006

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Przemoc w rodzinie to jedna z największych epidemii naszych czasów wpływająca na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego całego społeczeństwa. Dziecko, jako najbardziej wrażliwe ogniwo rodziny, zawsze najdotkliwiej doświadcza skutków przemocy. Lekarze, pielęgniarki, psycholodzy kliniczni mogą szybko i skutecznie zapobiec wielu tragediom nie dopuszczając do powodowanych przez przemoc zaburzeń wieku rozwojowego. W Polsce nie obowiązują standardy zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci i interwencji w służbie zdrowia, ani standardy dotyczące współpracy zespołów interdyscyplinarnych. Nie istnieją również obowiązujące procedury zabezpieczania materiału dowodowego oraz przesłuchiwania dziecka.

Dlatego apelujemy o zawarcie porozumienia mającego na celu doprowadzenie do:

1. Ujednolicenia procedur medycznych i interwencyjnych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przemocy wobec dziecka.

2. Zamiany procedury NFZ (1386) dotyczącej Zespołu dziecka maltretowanego (oznacza głównie przemoc fizyczną) na Zespół dziecka krzywdzonego (zawiera cztery rodzaje przemocy - fizyczną, seksualną, psychiczną i zaniedbanie, a także Zastępczy Zespół Munchhausena (by proxy).

3. Ujednolicenia trybu zawiadamiania o zdarzeniu przez placówki służby zdrowia oraz w indywidualnej i grupowej praktyce lekarskiej, wprowadzenie wzorcowego formularza zgłoszenia o podejrzeniu o przestępstwie popełnionym wobec dziecka, oraz opracowania standardowych metod zabezpieczania materiału dowodowego stosowanych w placówkach służby zdrowia.

4. Utworzenia medycznego Ośrodka Diagnozy i Terapii dla dziecka krzywdzonego: (umożliwiającego wspólne i/lub skoordynowane działanie wszystkich służb uczestniczących w procesie wczesnej interwencji, diagnozy i terapii dziecka oraz jego rodziny, w systemie ambulatoryjnym z zapleczem łóżkowym szpitalnym (3-5 łóżek do dyspozycji Ośrodka).

5. Ułatwienia i wypracowania algorytmów postępowania placówek służby zdrowia i indywidualnej praktyki lekarskiej w przypadku przemocy wobec dzieci oraz zasad ich współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom (wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, oświaty i innymi organizacjami pozarządowymi) a także zasad tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.