Działalność Fundacji

Fundacja Mederi jest organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i ochroną praw dziecka. Powstała z inicjatywy lekarzy i psychologów, którzy w swojej praktyce zawodowej stykali się z dziećmi które były ofiarami przemocy. Udzielanie pomocy tym dzieciom i ich rodzinom często okazywało się trudne. Trudno jest również dotrzeć do rodzin i dzieci, które są ofiarami i świadkami przemocy. Dlatego Fundacja Mederi postawiła sobie za cel:

  • wspieranie wszelkich form pomocy zmierzających do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego)
  • tworzenie polityki służby zdrowia wobec zespołu dziecka krzywdzonego
  • ujednolicenie sposobów postępowania instytucjonalnego
  • wdrożenie mechanizmów pomocy prawnej
  • interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego
  • udzielanie wsparcia psychologicznego, medycznego, prawnego i pedagogicznego dzieciom i rodzinom które są ofiarami przemocy

Wszelkie środki na realizację postawionych celów Fundacja zdobywa dzięki uczestnictwu w rozmaitych programach  publicznych, dzięki wsparciu darczyńców i pracy wolontariuszy. 

 Fundacja od 2003 roku zrzesza ludzi o różnych zawodach, chcących pracować na rzecz dziecka i jego rodziny.

Działalność swoją opiera na programach autorskich dotyczących zespołu dziecka krzywdzonego, uzależnień wśród dzieci, patologii społecznej, dzieci niepełnosprawnych, promocji zdrowia.

Prowadzi środowiskowe programy dla rodzin potrzebujących wsparcia, profilaktyczne programy dla żłobków i przedszkoli, edukacyjne programy w szkołach. Organizuje konferencje i opracowuje poradniki dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom oraz w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą.

 
Szczegółowy opis działalności statutowej Fundacji Mederi:

Poradnictwo specjalistyczne:

Poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy jest prowadzone w Fundacji Mederi od 2004 roku i polega na poradach prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych oraz terapii. Ze względu na wielkie zapotrzebowanie, a także duże doświadczenie i wysoki profesjonalizm świadczonych porad, stale zgłaszają się do nas osoby potrzebujące, jak również różnorakie instytucje proszą Fundację o pomoc i interwencje. W związku z tym Fundacja stara się pozyskiwać regularnie środki finansowe umożliwiające prowadzenie takiej działalności. Jesteśmy członkami Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie oraz Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą.
Praca interdyscyplinarna w Fundacji Mederi trwa od momentu jej założenia, czyli od końca 2003. Prowadzimy również mediacje oraz warsztaty na temat komunikacji mediacji.

Działalność prawna:

Porady prawne realizowane są w Fundacji Mederi od roku 2004. Fundacja wydała dwa poradniki prawne pod tytułem: „Dziecko krzywdzone – poradnik prawny” oraz „Poradnik prawny dla służby zdrowia”. Inne publikacje to „Poradnik dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”, „Poradnik dla świadka przemocy co robić, jak chronić siebie i innych” „Wychowanie bez bicia. Jak dbać o zdrowie dziecka”. 

Prowadzenie szkoleń:

W ramach programu ONZ UNDP Fundacja została zaproszona do uczestnictwa w szkoleniach studentów Akademii Medycznej w Krakowie, Poznaniu, Lublinie. Wykłady na temat diagnozy i interwencji w przypadku podejrzenia zespołu dziecka krzywdzonego zostały wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji „Stany zagrożenia życia w pediatrii” organizowanej dla 2000 lekarzy pediatrów i medycyny rodzinnej, na kursie doskonalącym dla lekarzy specjalizujących się w neurologii "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci" oraz na kursach doskonalących dla pielęgniarek w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". W czasie kursu doskonalącego, obowiązkowego dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii "Promocja zdrowia kobiet" zostały wygłoszone wykłady na temat "Przemoc wobec kobiet i dzieci - zespół dziecka krzywdzonego". Na konferencji w Ciechanowie, zorganizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia „Uzależnienia problemem ludzkości” wygłoszono wykład na temat sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej. 
Lekarze z Fundacji Mederi brali udział w szkoleniu zorganizowanym dla wychowawców przedszkoli na temat „W obliczu przemocy w rodzinie” oraz prowadzili szkolenie dla policjantów i pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer. W ramach Uniwersytetu III Wieku w Wawrze przeprowadzono także cykl szkoleń na temat przeciwdziałania agresji, sytuacji psychologicznej ofiar i świadków przemocy w rodzinie. 
Zespół interdyscyplinarny Fundacji prowadzi szkolenia z zakresu Procedury "Niebieskie Karty" dla pracowników ochrony zdrowia i służb, których procedura dotyczy.

Działalność profilaktyczna:

W ramach działalności profilaktycznej i wczesnej interwencji Fundacja Mederi prowadzi własne, autorskie programy w szkołach podstawowych i przedszkolach: „Niemoda na picie” i program profilaktyczny dla przedszkoli "Wielki Słoń" oraz dla żłobków "Mały Słoń" w różnych dzielnicach Warszawy. Prowadzimy warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i dla rodziców dzieci nadpobudliwych i niepełnosprawnych. Fundacja Mederi posiada także autorski program środowiskowy dla matek wychowujących samotnie dzieci „Maminki” i rodzin niewydolnych wychowawczo realizowany od wielu lat na terenie dzielnicy Wola. W 2011 roku realizowaliśmy projekt systemowy z OPS Wola "Asystenta Rodziny" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizujemy projekt „Aktywna Integracja w Rodzinie” w partnerstwie z OPS Wola w ramach którego pracujemy w środowisku z rodzinami i dziećmi – edukator prozdrowotny, prowadzimy warsztaty edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla rodziców i dzieci oraz mediacje i porady prawne.